ဦးစီးဌာနသမိုင်းအကျဉ်း

၁။ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရမီ အချိန်ကတည်းက စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် လူမှုရေးရာနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံးပေါ်‌ေပါက်ခဲ့ပြီး စစ်ပြေးချေးငွေများ ပြန်လည်ကောက်ခံ ခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်တွင် ပညာရေး၊လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မူလလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။(၁-၁၁-၁၉၅၁)နေ့တွင် ပညာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စစ်ပြေးချေးငွေပြန်လည် ကောက်ခံခြင်း၊ သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ရပ်ရွာအိုးအိမ်များ စွန့်ပစ်ရသူများ၊ အိုးအိမ်ဖျက်ဆီးခံရသူ များကို ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၇-၃-၁၉၅၂) နေ့တွင် လူနည်းစုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေ ရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ပြေးချေးငွေများကောက်ခံခြင်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းလုန်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။

၂။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာရာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီ ညွတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်း၍ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဝန်းကြီးဌာန လက်အောက်ခံဦးစီးဌာနအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဉီးစီးဌာနနှင့် မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို့ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၃။ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆက်ဆက်အား အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(က)ဦးအုန်းမြင့် ၁၉၇၂ခုနှစ်မှ၁၉၇၉ခုနှစ်အထိ

(ခ)ဦးသာဇံအောင် ၁၉၇၉ခုနှစ်မှ၁၉၈၉ခုနှစ်အထိ

(ဂ)ဦးစောသိန်း ၁၉၈၉ခုနှစ်မှ၁၉၉၉ခုနှစ်အထိ

(ဃ)ဦးသန်းဦး ၁၉၉၉ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ခုနှစ်အထိ

(ဃ)ဦမြင်‌့ထွန်း ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ခုနှစ်အထိ (မီးသတ်ညွှန်ချုပ်ဖြစ်ပြီး

ကယ်ဆယ်ရေး ညွှန်ချုပ်တာ၀န်ကို ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)

(င)ဦးစိုးအောင် (၁၄-၁-၂၀၁၀)မှ ယနေ့အထိ

Sign Up

  • Upcoming Events