ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနသည် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် တုံ့ပြန်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး၊ လူနေမှုဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာကူညီ ပံ့ပိုးပေးရေး၊ အသေးစားအရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုပေးရေး၊ သဘာ၀ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေး၊ ရပ်ရွာအခြေပြုသင်တန်းများ၊ သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးနှင့်ပတ်သက်သော မိရိုးဖလာအသိအမြင်ဗဟုသုများနှင့် သက်ဆိုင်သောသင်တန်းများ ပို့ချရေး၊ ကျေးလက်ဒေသရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အောက်ပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း(၁၂) ဖွဲ့နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(၁) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)

(၂) United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat)

(၃) Solidarites international (SI)

(၄) Malteser International (MI)

(၅) International Rescue Committee (IRC)

(၆) Denish Refugee Council (DRC)

(၇) Pact in Myanmar

(၈) Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)

(၉) OXFAM

(၁၀) Welthungarhilfe

(၁၁) Lutheran World Federation Myanmar (LWF)

(၁၂) AVSI Foundation

Sign Up

  • Upcoming Events